карты

 1. e_zhuravlev
 2. "RaayNoff"
 3. e_zhuravlev
 4. OnlyReFLeX
 5. Святослав124
 6. Amirsz
 7. Larsalex
 8. Yooki
 9. Yooki
 10. FrozDark
 11. AS TRO
 12. all
 13. AlmazON