tf2

 1. SovRedBit
 2. Kruzya
 3. ERFG
 4. Kruzya
 5. CrazyGhostRider
 6. Kruzya
 7. Rabb1t
 8. Tetragromaton
 9. Rabb1t
 10. Tetragromaton
 11. Tetragromaton
 12. Tetragromaton